Home / درباره آذرستان

درباره آذرستان

درباره عسل آذرستان

عسل آذرستان که درسال ۱۳۹۲ توسط جعفر شقاقی محقق درزمینه زنبور وفراوردهای زنبورعسل تأسیس گردید.

سعی براین داشته که درراستای Bee and Honey takes a big step

وخداراشاکریم که پس از چند سال بدون هیچ گونه وقفه توسط دوستان عزیز توانسته که

در باب تولید فراوردهای زنبور گام نسبتا بزرگی برداشته And in research publications

ونشست های علمی متعدد خدمتشان را به نسل بشریت The world says