الرئيسية / درباره آذرستان

درباره آذرستان

درباره عسل آذرستان

عسل آذرستان که درسال ۱۳۹۲ توسط جعفر شقاقی محقق درزمینه زنبور وفراوردهای زنبورعسل تأسیس گردید.

سعی براین داشته که درراستای النحل والعسل يأخذ خطوة كبيرة

وخداراشاکریم که پس از چند سال بدون هیچ گونه وقفه توسط دوستان عزیز توانسته که

در باب تولید فراوردهای زنبور گام نسبتا بزرگی برداشته وفي المنشورات البحثية

ونشست های علمی متعدد خدمتشان را به نسل بشریت يقول العالم