الرئيسية / درباره آذرستان

درباره آذرستان

درباره عسل آذرستان

عسل آذرستان که درسال ۱۳۹۲  توسط جعفر شقاقی محقق درزمینه زنبور وفراوردهای زنبورعسل تأسیس گردید.

سعی براین داشته که درراستای فراورده های زنبور عسل و عسل طبیعی گام بزرگی را بردارد 

وخداراشاکریم که پس از چند سال بدون هیچ گونه وقفه توسط دوستان عزیز توانسته که

در باب تولید فراوردهای زنبور گام نسبتا بزرگی برداشته و طی تحقیقات نشریات 

ونشست های علمی متعدد خدمتشان را به نسل بشریت جهان ارائه فرمایند