عسل از نظر ادیان

۱۲-۴


 

?عسل در اسلام?

درقرآن یک سوره به نام زنبور عسل(سوره نحل)وجود دارد.
?خداوند در قرآن میفرماید:وپروردگارتوبه زنبورعسل وحی(الهام غریزی) کرد که پاره ای کوه ها واز برخی درختان وازآنچه داربست (وچفته سازی )میکنند خانه هایی برای خوددرست کن سپس از همه میوها بخور،و راههای پروردگارت را فرمانبردانه ،بپوی.آن گاه از درون (شکم)آن ،شهدی که به رنگ های گوناگون است بیرون می آید.درآن ،برای مردم درمانی است.راستی در این(زنبوران) برای مردمی که تفکرمی کنند نشانه (قدرت الهی )است.
???????
?عسل در یهود?
کتاب مذهبی یهودیان از سرزمین موعود چنین یاد می کند.که در آن نهرهایی از عسل وشیر جاری است.
???????
?عسل نزد مسیح?
درکتاب انجیل مسیحیان ازعسل وگیاهان دارویی به عنوان هدایای گرانبهای طبیعت یاد شده است.
???????
?عسل درعهدباستان?
عسل درزندگی روحانی، اجتماعی واقتصادی,مصریان باستان نقش مهمی بازی می کرده است.ازحکایت های به جا مانده درپرستش گاه ها و آرمگاه مردگان چنین بر می آید که عسل درآن روزگار ازاهمیت بسیاری برخورداربوده ودرسنن قدیمی بااشاره به اهمیت دارویی،عسل،به بیماران جهت تجویز می شد.
???????
?عسل در یونان باستان?
یونانیان باستان تصور میکردند که خدایان چون خوراک بهشتی میخورند.فناناپذیر وابدی گشته اند.آن ها ایمان داشتند که عسل یکی از اجزای مهم این خوراک بهشتی است.

 

عن admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *