Home / تاریخ زنبور عسل وفراوردهای آن

تاریخ زنبور عسل وفراوردهای آن

آشنایی باززندگی زنبور عسل

زندگی جذاب زنبورعسل   زبورعسل     بطورکلی تمام زندگی زنبور عسل ازساعتی که به صورت تخم ازشکم ملکه بیرون آمد تاروزمرگش به دو قسمت  تشکیل می شود .قسمت اول: زنگی درداخل کندو قست دوم: زندگی درخارج ازکندو   زندگی زنبور عسل درداخل کندو   این خود شامل دو دوره …

Read More »

عسل از نظر ادیان

  ?عسل در اسلام? درقرآن یک سوره به نام زنبور عسل(سوره نحل)وجود دارد. ?خداوند در قرآن میفرماید:وپروردگارتوبه زنبورعسل وحی(الهام غریزی) کرد که پاره ای کوه ها واز برخی درختان وازآنچه داربست (وچفته سازی )میکنند خانه هایی برای خوددرست کن سپس از همه میوها بخور،و راههای پروردگارت را فرمانبردانه ،بپوی.آن گاه …

Read More »